Do wydania poświadczonej kserokopii ankiety personalnej niezbędne jest złożenie wniosku oraz przedstawienie dowodu osobistego osoby, której dotyczyć ma ankieta personalna. W przypadku niemożności stawienia się osoby zainteresowanej, wniosek może złożyć osoba postronna pod warunkiem przedłożenia dowodu osobistego własnego jak i zainteresowanego. Urząd ma 7 dnia na wydanie kserokopii. Za złożenie wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł oraz za każdą stronę poświadczoną dokumentu 3zł. Dokument do pobrania: Wniosek o wydanie poświadczonej kserokopii ankiety personalnej
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl