Wniosek o wydanie nieruchomości wnosi się w razie zawarcia nieważnej umowy kupna sprzedaży nieruchomości (np.: umowa nie została zawarta w formie aktu notarialnego). Podstawą prawną żądania do wydania nieruchomości jest art. 222 § 1 kodeksu cywilnego („właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”). Wniosek do pobrania: Wniosek o wydanie nieruchomości
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie  informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl