Umowa najmu lokalu użytkowego jest umową cywilną zawieraną między najemcą a wynajmującym. W ramach umowy wynajmujący zobowiązuje się się oddać najemcy lokal użytkowy do używania przez czas nieokreślony. W zamian za to najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz określony w umowie. Istotne jest jasne określenie sposobu używania lokalu przez najemcę, a także określenie praw i obowiązków obu stron umowy. Umowa określa termin, w jakim najemca zobowiązuje się zapłacić czynsz. Ponadto umowa zastrzega odsetki za zwłokę w płatności czynszu. Należy jasno określić co jest zawarte w stawce czynszu i jakie dodatkowe opłaty poniesie najemca w trakcie użytkowania lokalu. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
  • najemca zwleka z zapłatą czynszu
  • najemca korzysta z lokalu w sposób niezgodny z umową lub naraża lokal na zniszczenie.
Dokument do pobrania: Umowa najmu lokalu użytkowego
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie  informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl