Reklamację składa się na piśmie. W ramach dochodzenia swych roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez organizatora turystyki lub jego przedstawiciela, klient ma prawo przede wszystkim do:
  • żądania spełnienia świadczenia zastępczego; lub
  • zwrotu poniesionych kosztów (cena imprezy bez żadnych potrąceń oraz inne udokumentowane wydatki generowane brakiem właściwej usługi, którą zamówił klient np.: koszty powrotu, koszty pobytu w oczekiwaniu na powrót itd.);
  • odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umów – to roszczenie zostaje wyeliminowane w przypadku niemożności spełnienia świadczenia zastępczego z uwagi na siłę wyższą lub działanie osób trzecich niebędących realizatorami usługi.
Dokument do pobrania: Reklamacja usługi turystycznej
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl