Żadna część jak i całość utworów umieszczonych w niniejszym portalu nie może być w jakimkolwiek zakresie powielana i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem, w tym w szczególności w Internecie – bez uprzedniej zgody redakcji portalu. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody redakcji i/lub z naruszeniem prawa jest zabronione.

Definicje:

1. Sport-Premium – Sport-Premium Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Denarowa 25, 02-490 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000112027, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 522-225-74-17, z kapitałem zakładowym w wysokości 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. jurysdyk.pl (dalej również „portal”) – portal internetowy, prowadzony przez Sport-Premium, działający na zasadzie platformy informatycznej podłączonej do sieci Internet, za pośrednictwem którego Sport-Premium świadczy oferowane w portalu płatne lub bezpłatne usługi na rzecz Użytkownika.

3. Regulamin – niniejszy regulamin.

4. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

5. Usługi – zamieszczone na portalu usługi świadczone przez Sport-Premium na rzecz Użytkownika odpłatnie lub nieodpłatnie.

6. Baza Danych – zbiór wzorów dokumentów, opinie oraz artykuły oraz inne materiały o charakterze informacyjnym, do których wyłączne prawo przysługuje Sport-Premium.

7. Dostęp SMS – wybrana Usługa dostępu do Bazy Danych, świadczona przez Sport-Premium na rzecz Użytkownika.

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Korzystanie z jurysdyk.pl oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nim zawartych.

§2

1. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych ani doradztwa prawnego oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji zawartych w Bazach Danych czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sport-Premium.

2. Treści umieszczone na portalu i w Bazach Danych mają charakter wyłącznie informacyjny i przykładowy oraz w żadnym zakresie nie stanowią oraz nie mają na celu wykonywania czynności doradztwa prawnego, podatkowego ani jakichkolwiek usług z doradztwem związanych.

3. Sport-Premium nie odpowiada za skutki podania na portalu informacji nieprawdziwych, nieścisłych, nieaktualnych lub z jakiegokolwiek innego powodu niezgodnych ze stanem faktycznym.

§3

Cała zawartość portalu, w tym Bazy Danych jest przedmiotem praw autorskich. Prawa autorskie do treści oraz Bazy Danych znajdujących się na portalu należą do Sport-Premium i podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Użytkownik może wykorzystać pobrane z portalu treści wyłącznie na własny użytek oraz zgodnie z ofertą przedstawioną przez Sport-Premium. Korzystanie z portalu, zarówno z części płatnej jak i bezpłatnej, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do treści w nim zawartych. Jakakolwiek inna forma korzystania z treści, zarówno jej części, jak i całości, w szczególności jej kopiowanie, rozpowszechnianie, powielanie odpłatnie lub nieodpłatnie w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej zgody Sport-Premium jest zabronione i może być ścigane prawnie.

§ 4

1. Prawidłowe korzystanie z portalu wymaga używania najnowszej stabilnej wersji przeglądarki internetowej Microsoft Internet Explorer, lub FireFox Mozilla. Jednocześnie Sport-Premium nie gwarantuje, że działanie portalu będzie przebiegało bez zakłóceń i przerw.

2. Sport-Premium nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia lub brak dostępu do jurysdyk.pl z przyczyn od Sport-Premium niezależnych, a w szczególności w przypadku awarii, przerwy technicznej, przerwy w świadczeniu usług dostawców internetowych, utraty danych lub wskutek działań siły wyższej.

3. Sport-Premium zastrzega sobie prawo do czasowych ograniczeń działania jurysdyk.pl spowodowanych planowaną przerwą techniczną.

4. Sport-Premium nie odpowiada za szkody związane z technicznym działaniem portalu w zakresie od Sport Premium niezależnym, w szczególności szkody związane z ewentualnymi wirusami lub podobnymi programami.

5. Zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian umyślnych lub nieumyślnych mogących spowodować zmiany w działaniu portalu. Użytkownik, który spowoduje takie zmiany może być obciążony przez Sport-Premium kosztami związanymi z pokryciem szkód oraz kosztami przestoju w pracy portalu. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

II. Zasady korzystania z zasobów płatnych

§1

1. Portal świadczy usługi Dostępu SMS do treści płatnych połączonych z systemem płatności Interkasa.pl. Opłacenie usługi Dostęp SMS następuje poprzez wysłanie SMS’a o określonej treści na wskazany numer.

2. Użytkownik przed dokonaniem płatności SMS zobowiązuje się do zapoznania się z regulaminem serwisu „Interkasa” oraz oświadcza, że zapoznał się ze sposobem korzystania z Dostępu SMS i jej opisem. Dostęp SMS jest realizowany w sieciach polskich operatorów telekomunikacyjnych.

3. Dostęp SMS nastąpi po wpisaniu w odpowiednie pole określonego indywidualnego kodu dostępu otrzymanego w SMSie zwrotnym.

4. Użytkownik wysyłając płatny SMS w celu skorzystania z treści portalu zawiera tym samym ze Sport-Premium umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

5. Wysłanie przez Użytkownika jednego SMSa o określonej treści pod wskazany numer umożliwia mu dostęp do jednego konkretnego wzoru. Dokonanie przez Użytkownika jednej płatności SMS nie zobowiązuje Sport-Premium do udostępniania Użytkownikowi pozostałych treści Bazy Danych.

6. Dostęp SMS umożliwia korzystanie z zasobów portalu w ciągu 24 godzin (jeden dzień roboczy) od chwili zarejestrowania przez system informatyczny dokonania opłaty. W czasie weekendu dostęp może nastąpić najpóźniej w terminie 48 godzin. Z przyczyn obiektywnych termin realizacji może ulec wydłużeniu, w szczególności: nieprawidłowe wprowadzenie kodu dostępu przez Użytkownika, jakość usługi świadczonej przez operatora telekomunikacyjnego, przeciążenie sieci GSM itp.

7. Sport-Premium może gromadzić dane osobowe, a wszelkie dane osobowe uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy Użytkownikiem a portalem są chronione. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie Użytkownik ma prawo żądać usunięcia wszelkiej korespondencji prowadzonej z portalem.

8. W przypadku rejestracji Użytkownika oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez jurysdyk.pl Użytkownik wyraża zgodę na:

a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Sport-Premium w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez jurysdyk.pl,

b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Sport-Premium w celach marketingowych i statystycznych,

c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji innych usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby poprawy jakości usług świadczonych przez serwis jurysdyk.pl,

d) rozpowszechnianie danych osobowych Użytkownika zgromadzonych przez Sport-Premium w sieci Internet, w sposób określony w jurysdyk.pl

9. W przypadku rejestracji Użytkownik podaje następujące dane osobowe:

a) login,

b) adres poczty elektronicznej,

c) numer telefonu

d) dodatkowe dane o charakterze demograficznym.

10. Sport-Premium będąc administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów określonych w Regulaminie jedynie przez Sport-Premium i podmioty przez niego upoważnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. W rozumieniu powyższej ustawy oraz Regulaminu ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne tj. spółki, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

11. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Sport-Premium nie weryfikuje podanych danych osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych usług bez podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.

12. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Sport-Premium następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,

b) wywołany adres internetowy (URL),

c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony serwisu jurystyk.pl,

d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,

e) innych informacji transmitowanych protokołem http.

13. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Sport-Premium na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez Sport-Premium. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

§2

1. W przypadku otrzymania przez Użytkownika treści niezgodnej z opisem, Użytkownik ma prawo do reklamacji w formie listownej na adres siedziby firmy lub elektronicznej na adres info@jurysdyk.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sport Premium.

2. W przypadku braku otrzymania SMSa zwrotnego po wysłaniu przez Użytkownika SMSa z poprawnym kodem na poprawny numer, Użytkownik ma prawo do reklamacji w formie listownej na adres siedziby firmy lub elektronicznej na adres info@jurysdyk.pl W treści reklamacji należy podać numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany SMS oraz datę wysłania. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sport Premium.

III Postanowienia końcowe

1. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Sport-Premium w całości lub w części.

2. Sport-Premium niezależnie od Regulaminu może wprowadzać na podstawie osobnych regulaminów promocje, akcje specjalne, rabaty itp., a takie regulaminy nie uchybiają Regulaminowi, chyba, że co innego wynika z treści tychże regulaminów.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4. Regulamin obowiązuje każdorazowo z chwilą opublikowania na portalu jurysdyk.pl

Podmiotem odpowiedzialnym za obsługę Serwisu “Interkasa” jest TELEAUDIO sp. z o.o.