Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Szukaj pisma

Faktura VAT-RR

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535), w przypadku zakupu produktów rolnych od rolnika ryczałtowego to wystawca – podatnik VAT czynny wystawia fakturę dokumentująca transakcję. Oryginał trafia do dostawcy (czyli rolnika). Faktura powinna zawierać nazwę „Faktura VAT-RR”. więcej »

Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337), od 1 grudnia 2008 r. możliwe jest wystawianie faktur VAT przez nabywców towarów i usług od podatnika VAT czynnego po spełnieniu następujących warunków: 1.      nabywca towarów i usług musi być podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 2.      nabywca musi mieć zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi odpowiednią umowę, upoważniającą go do wystawiania faktur (faktur korygujących, duplikatów) w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy lub usługodawcy. Podatnicy, którzy zdecydowali się na zawarcie powyższej umowy są zobligowani do dostarczenia pisemnej informacji o zawarciu tej umowy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla obu stron umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia. więcej »

Cofnięcie akceptacji przesyłania e-faktur

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej można unieważnić poprzez cofnięcie akceptacji w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku cofnięcia akceptacji przez odbiorcę faktury, wystawca e-faktury traci prawo do przesyłania danemu odbiorcy faktur w formie elektronicznej od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał powiadomienie od odbiorcy o cofnięciu akceptacji. W drodze porozumienia wystawcy i odbiorcy e-faktur możliwe jest wydłużenie tego terminu, nie dłużej jednak niż 30 dni od złożenia oświadczenia o cofnięciu akceptacji. więcej »

Akceptacja przesyłania e-faktur

Od 1 stycznia 2011 r. zgodnie z rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej, e-faktura jest równoważna fakturze wystawionej w formie papierowej. W celu wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej niezbędne jest uzyskanie akceptacji od odbiorcy faktur. Zgodna na wystawianie i przesyłanie e-faktury musi być udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej przed pierwszym wystawieniem faktury na rzecz danego podmiotu. Akceptacja obowiązuje od momentu zwrotnego otrzymania akceptacji przez nadawcę. więcej »

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki oraz zgoda komplementariuszy na zmianę statutu

Zgodnie z art. 140 § 1 ksh, prawo do prowadzenia bieżących spraw spółki komandytowej mają wyłącznie komplementariusze. Wszelkie zmiany w statucie spółki wymagają uchwały walnego zgromadzenia i spisania z niej protokołu. więcej »
Page 5 of 14« First...34567...10...Last »