Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Szukaj pisma

Informacje o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

W razie likwidacji działalności gospodarczej (indywidualnej oraz w spółce nie posiadającej osobowości prawnej) konieczne jest sporządzenie spisu z natury. Dla celów podatku dochodowego spis z natury różni się od spisu standardowego tym, że należy ująć w nim wyposażenie nie wpisane do ewidencji, czy wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (szczegóły na poprzednich stronach niniejszej publikacji). Konieczne jest jednak sporządzenie odrębnego, drugiego spisu z natury – na potrzeby podatku VAT. Spis ten służy naliczeniu podatku VAT od remanentu likwidacyjnego, w związku z jego przekazaniem z likwidowanego przedsiębiorstwa na cele prywatne, osobiste.

więcej »

Informacja o zawiązaniu spółki cywilnej

Po zawarciu umowy spółki cywilnej, wspólnicy muszą dokonać szeregu czynności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności należy podjąć szereg działań w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym, ZUS oraz Urzędzie Statystycznym. Informacja ww. jest niezbędna gdyż spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS. więcej »

Informacja o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT

W sytuacji gdy Podatnik chce dobrowolnie stać się podatnikiem podatku od towarów i usług (pomimo, że ustawowo jest objęty zwolnieniem), zgłasza informację do właściwego miejscowo urzędu skarbowego o rezygnacji z ustawowego zwolnienia z VAT. więcej »

Informacja o prowadzeniu jednolitej ewidencji dla celów VAT i zryczałtowanego podatku dochodowego

Pismo składa się w celu poinformowania Urzędu Skarbowego o tym, że w nadchodzącym roku będzie prowadzona ewidencja dla celów VAT, spełniającą wymogi też zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów. więcej »

Likwidacja działalności gospodarczej

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z podobnymi formalnościami jak jej rozpoczęcie. Przedsiębiorca musi więc kolejno wyrejestrować się w:
  • organie ewidencyjnym,
  • urzędzie skarbowym,
  • statystycznym,
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzja o podjęciu likwidacji działalności gospodarczej nakłada na osobę fizyczną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) obowiązek powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu. W zakresie likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przy czym przyjmuje się, iż jeżeli podatnik do 20. dnia stycznia roku podatkowego nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, to nadal prowadzi działalność opodatkowaną w takiej samej formie. więcej »
Page 10 of 14« First...89101112...Last »