Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy składa zainteresowany na podstawie zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek poniesionych na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku. Obowiązkowi składania oświadczenia nie podlegają osoby, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego przed dniem 01.01.2012r. Zaświadczenie jest potrzebne min. w sytuacji gdy staramy się o zasiłek rodzinny z Ośrodka Opieki Społecznej. Dokument do pobrania: Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl