Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Urząd Skarbowy / Zażalenia

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to rodzaj powództwa przysługującego w toku postępowania egzekucyjnego. Jest traktowany jako środek obrony dłużnika lub osoby trzeciej przed prowadzoną przeciwko nim egzekucją, w momencie gdy postępowanie narusza ich prawa. Powództwo wytacza się przed sąd według właściwości rzeczowej (sąd rejonowy, bądź okręgowy). więcej »

Ponaglenie na niezałatwienie sprawy w terminie

Podatnik może złożyć skargę na urzędników do sądu administracyjnego, którzy nie załatwił jego sprawy w terminie. Przedtem musi jednak złożyć ponaglenie do organu wyższej instancji (np. ponaglenie na urzędników urzędu skarbowego powinno zostać skierowane do Dyrektora Izby Skarbowej). więcej »

Zażalenie na postanowienie Urzędu Skarbowego

Wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji ze względu na uzasadnione powody. Ww. wniosek można wnieść do czasu zakończenia postępowania egzekucyjnego. więcej »