Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

Prośba o zmniejszenie podatku należnego o naliczony przed dniem utraty zwolnienia

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 z późn. zm.) – art.113 ust. 5,6,7; podatnicy mogą złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zmniejszenie podatku należnego o podatek naliczony, wynikający z :
  • dokumentów celnych
  • kwoty podatku zapłaconej od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • z faktur dokumentujących zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia ze wskazaniem kwoty podatku naliczonego.
Pismo należy złożyć niezwłocznie po przekroczeniu kwoty uprawniającej do zwolnienia z podatku VAT. więcej »

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek

Wniosek o odroczenie terminu płatności składek może dotyczyć jedynie składek bieżących lub przyszłych, których ustawowy termin płatności nie upłynął (dlatego wniosek o odroczenie należy złożyć najpóźniej przed upływem terminu płatności danej składki). We wniosku należy przedstawić proponowany termin zapłaty składek. więcej »

Wniosek o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy

Pracownik, który chce w danym roku podatkowym ponosić wyższe zaliczki na podatek dochodowy od dochodów ze stosunku pracy, powinien złożyć pracodawcy przedmiotowy wniosek. Wniosek obowiązuje w roku podatkowym, w którym został złożony. więcej »

Wniosek o zaliczenie zwrotu podatku

Zgodnie z art. 76 ordynacji podatkowej, wniosek o zaliczenie wpłaty, nadpłaty lub nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, należy złożyć w momencie dokonania wpłaty, powstania nadpłaty bądź nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. więcej »

Wniosek o wyłączenie rzeczy spod egzekucji

Wierzyciel w celu odzyskania rzeczy nie należącej do dłużnika, może wystąpić do organu prowadzącego egzekucję z wnioskiem o wyłączenie jej spod egzekucji. Wniosek należy zgłosić w ciągu 14 dni, licząc od dnia w którym osoba trzecia uzyskała wiadomość o czynności egzekucyjnej. Nie ma znaczenia, kiedy doszło do zajęcia danej rzeczy, ale kiedy osoba roszcząca sobie prawa do tej rzeczy, dowiedziała się o tym. W takim przypadku organ egzekucyjny powinien przeprowadzić postępowanie dowodowe, polegające na sprawdzeniu źródeł pochodzenia rzeczy lub prawa. We wniosku o wyłączenie rzeczy spod egzekucji powinno się zawrzeć przede wszystkim dane identyfikacyjne osoby, od której pochodzi rzecz lub prawo oraz treść żądania. Jeśli zajęte przedmioty zostały już sprzedane np. w drodze licytacji publicznej, to osobie trzeciej przysługuje prawo do odszkodowania ale tylko na drodze postępowania cywilnego. więcej »
Page 1 of 41234