Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Urząd Skarbowy / Skargi

Skarga na oszacowanie wartości ruchomości przez poborcę skarbowego

Organem właściwym do rozpatrzenia zarzutu jest organ egzekucyjny, który w tym przypadku uwzględnia zarzutu przyjmuje wartość tych praw zgodnie z żądaniem zawartym w zarzucie. Zaś w przypadku nieuwzględnienia zarzutu organ egzekucyjny powinien wystąpić do biegłego skarbowego, który oznaczy wartość zajętych praw. więcej »

Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego

W toku postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej. Rozstrzyga je organ nadzoru w formie postanowienia. więcej »

Skarga na czynności poborcy podatkowego

Zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji poborca skarbowy to pracownik organu egzekucyjnego wyznaczony do dokonywania czynności egzekucyjnych w egzekucji obowiązku o charakterze pieniężnym. Mimo braku możliwości fizycznego powstrzymania poborcy dłużnikowi przysługuje kilka środków prawnych, które mogą doprowadzić do podjęcia kontroli czynności dokonywanych przez poborcę. Przede wszystkim dłużnikowi przysługuje prawo wniesienia zarzutów, których podstawą może być m.in. brak uprzedniego doręczenia upomnienia, niespełnienie wymogów, jakie musi spełniać prawidłowo sporządzony tytuł wykonawczy, prowadzenie egzekucji przez niewłaściwy organ, zastosowanie zbyt uciążliwego środka egzekucyjnego. Niestety wniesienie zarzutów nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego, choć w uzasadnionych przypadkach może być ono wstrzymane przez organ egzekucyjny. Ewentualne uwzględnienie zarzutów doprowadzi do umorzenia postępowania albo zastosowania mniej uciążliwego środka egzekucyjnego. więcej »