Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Sądowe / Karne

Pozew o wyłączenie wspólnika spółki komandytowej

Wyłączenie wspólnika w spółce osobowej (spółka jawna, komandytowa, partnerska) może nastąpić na żądanie pozostałych wspólników zgłoszone w powództwie skierowanym do sądu. Powództwo winno wskazywać z jakich przyczyn dany wspólnik nie powinien już pozostawać w spółce. więcej »

Oświadczenie o zamiarze działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego

Przez złożenia oświadczenia o zamiarze działania jako oskarżyciel posiłkowy, pokrzywdzony staje się oskarżycielem ubocznym. Oskarżyciel posiłkowy jest pełnoprawną i niezależną stroną procesową, nawet w przypadku jeśli występuje obok oskarżyciela publicznego – prokuratora. W rozdziale 5, art. 53 – 58 kpk. znajdziemy przepisy dotyczące oskarżyciela posiłkowego. więcej »

Akt oskarżenia o zniesławienie

Akt oskarżenia o zniesławienie może wnieść każdy kto ma w tym swój interes prawny (nie ma obowiązku by sporządził go adwokat). By został uznany musi zawierać oznaczenie oskarżonego, określenie zarzucanego mu czynu oraz wskazanie dowodów, nie ma obowiązku wskazywania prawnej kwalifikacji czynu. Przy składaniu aktu oskarżenia należy uiścić opłatę w wysokości tzw. „zryczałtowanej równowartości wydatków”. więcej »

Wniosek o zatarcie skazania

Zatarcie skazania powoduje uznanie skazania za niebyłe po upływie określonego czasu. Warunkiem do uznania wniosku jest wymóg, aby w okresie od wykonania kary, skazany przestrzegał porządku prawnego. W przypadku gdy na sprawcy ciążą dwa lub więcej skazań nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeśli skazany po rozpoczęciu lecz po upływie okresu wymagającego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko zatarcie wszystkich skazań. Zatarcie skazania musi doprowadzić do pełnego wykreślenia przestępstwa z karty karnej skazanego. Nie jest dopuszczalne wykreślanie skazań na raty tylko w stosunku do niektórych zamieszczonych w karcie karnej czynów. Nie może być sytuacji, gdy zaciera się jedno skazanie, a inne pozostają; zasada ta dotyczy zarówno zatarć i skazania z mocy prawa jak i tych dokonywanych na wniosek skazanego. więcej »

Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu

Każdy kto występuje w sprawie jako pokrzywdzony, podejrzany bądź oskarżony może się zwrócić do prezesa sądu o wyznaczenie obrońcy z urzędu. Składając wniosek należy wykazać iż nie jest się w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. Wniosek należy złożyć w biurze podawczym sądu rozpatrującego sprawę lub przesłać pocztą na adres tego sądu. W przypadku gdy sprawa toczy się przed prokuratorem, wniosek można złożyć za pośrednictwem prokuratury prowadzącej postępowanie. więcej »
Page 1 of 212