Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Sądowe / Cywilne

Pozew o zapłatę odszkodowania

Zgodnie z art. art. 415 kodeksu cywilnego każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Osoba poszkodowana ma roszczenie o naprawienie (usunięcie skutków) szkody w tym celu może złożyć pozew o zapłatę odszkodowania. więcej »

Odwołanie od decyzji prezesa KRUS

Odwołanie do sądu od decyzji prezesa KRUS należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem oddziału rejonowego KRUS, który wydał decyzję. Pismo należy umotywować oraz załączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny. więcej »

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu

Na podstawie art. 63³ kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. W powyższych sprawach, w stosunku do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się przepisy o prokuratorze. Rzecznik działa w imieniu własnym jako strona procesowa. więcej »

Pozew cywilny pokrzywdzonego

Pozew cywilny w postępowaniu karnym (inaczej pozew adhezyjny) może wnieść pokrzywdzony lub prokurator. Powództwo wnosi się w celu dochodzenia roszczenia majątkowego wynikającego z przestępstwa. Właściwym miejscowo do złożenia pozwu jest sąd, w którym toczy się już postępowanie. W pozwie pokrzywdzony powinien udowodnić okoliczności, na których opiera swoje roszczenie. Pozew cywilny jest zwolniony od kosztów sądowych związanych z wytoczeniem powództwa cywilnego. Dopiero sąd w wyroku ustali odpowiedzialność za koszty, w przypadku oddalenia powództwa koszty poniesie powód, natomiast w sytuacji uwzględnienia powództwa kosztami zastanie obciążony pozwany. więcej »

Wniosek o wydanie nieruchomości

Wniosek o wydanie nieruchomości wnosi się w razie zawarcia nieważnej umowy kupna sprzedaży nieruchomości (np.: umowa nie została zawarta w formie aktu notarialnego). Podstawą prawną żądania do wydania nieruchomości jest art. 222 § 1 kodeksu cywilnego („właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”). więcej »
Page 1 of 3123