Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Zawiadomienia

Informacja o warunkach zatrudnienia

Każdy pracodawca musi przekazać swojemu pracownikowi informacje o warunkach zatrudnienia. W informacji powinny być zawarte następujące informację:
 • czas pracy,
 • częstotliwość wypłat wynagrodzenia,
 • wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego,
 • długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
więcej »

Oświadczenie pracownika dla celów stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu ze stosunku służbowego lub umowy o pracę

Zgodnie z art. 32 ust. 5 ustawy o podatku od osób fizycznych, pracownik składa oświadczenie w momencie np. gdy zakład pracy jest w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania pracownika. Na jego podstawie pracodawca może zastosować w PIT podwyższone koszty uzyskania przychodu. więcej »

Negatywna ocena byłego pracownika

Ocena byłego pracownika wystawiana jest przez byłego pracodawcą na prośbę przyszłego pracodawcy. więcej »

Informacja w zakresie wydłużonych okresów rozliczeniowych

Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca ma prawo wydłużyć okres rozliczeniowy czasu pracy nawet do 12 miesięcy. Informację w zakresie wydłużonych okresów rozliczeniowych należy złożyć do właściwego inspektora pracy. Maksymalne okresy rozliczeniowe przewidziane w kodeksie pracy wynoszą:
 • w podstawowym systemie czasu pracy – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy (art. 129 § 1 k.p.),
 • w równoważnych systemach czasu pracy – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca (art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 137 § 1 k.p.),
 • w systemie pracy w ruchu ciągłym – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 tygodni (art. 138 k.p.),
 • w zadaniowym systemie czasu pracy – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy (art. 140 k.p.),
 • w przerywanym systemie czasu pracy – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 4 miesięcy (art. 139 § 1 k.p.),
 • w weekendowym systemie czasu pracy – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca (art. 144 k.p.),
 • w systemie skróconego tygodnia pracy – okres rozliczeniowy nie może przekraczać 1 miesiąca (art. 143 k.p.).
Pracodawca dzięki dłuższym okresom rozliczeniowym ma możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy swoich pracowników, nie jest ograniczony  maksymalną liczbą godzin pracy w miesiącu a jedynie w okresie rozliczeniowym. więcej »

Zawiadomienie o grupowych zwolnieniach

Po zawarciu porozumienia lub wydaniu regulaminu grupowych zwolnień, pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach. W ustawach brak jest terminu kiedy informacja powinna zostać przekazana do urzędu pracy. Względy celowości przemawiają za tym, iż należy to zrobić równolegle z zawiadomieniem związków zawodowych. Końcowym dopuszczalnym terminem wydaje się być dzień przed zawarciem porozumienia lub zawarciem regulaminu grupowych zwolnień. Kopię zawiadomienia zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca przekazuje związkom zawodowym, by te mogły skorzystać z prawa wydania opinii do urzędu pracy w sprawie zwolnień grupowych. W przypadku gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe, to kopie zawiadomienia przekazuje się przedstawicielom pracowników wyłonionym w trybie przyjętym u danego pracodawcy. więcej »