Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia

Pracownik może zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia. więcej »

Wniosek o przyznanie premii

Pracownik, bądź przełożony może wystąpić do pracodawcy o przyznanie premii za konkretne dzieło, bądź jako środek motywacyjny do dalszej pracy. więcej »

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

W sytuacji gdy pracownik jest uprawniony do urlopu wychowawczego może połączyć sprawowanie opieki nad dzieckiem z dotychczas wykonywaną pracą. Na podstawie art.186[7] K.p. może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa etatu przez okres, w którym mógłby przebywać na urlopie wychowawczym (np. na ½ lub ¾ etatu). Wniosek należy złożyć pracodawcy z dwutygodniowym wyprzedzeniem (Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego ( Dz. U. z 2003 r. nr 230, poz. 2291). więcej »

Wniosek o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych

Na umotywowany wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na użycie samochodu osobowego, motocykla lub motoroweru niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.). więcej »

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Ojcu wychowującemu dziecko od pierwszego stycznia 2010r. przysługuje prawo do urlopu ojcowskiego (art. 1823 k.p.). Może go wykorzystać najpóźniej do czasu ukończenia przez dziecko 12 miesięcy (art. 1823 § 1 k.p.). W 2010 r. i 2011 r. urlop ojcowski przysługuje pracownikowi w wymiarze 1 tygodnia (art. 14 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw). Zaś od 1 stycznia 2012 r. urlop ojcowski będzie wynosił 2 tygodnie (art. 1823 § 1 k.p.). Urlopu pracodawca udziela na podstawie pisemnego wniosku pracownika, złożony na siedem dni przed dniem rozpoczęcia. więcej »
Page 1 of 212