Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Umowy

Umowa na świadczenie robót specjalistycznych

Umowa cywilno-prawna, do której nie mają zastosowania przepisy kodeksu pracy. Czynności wynikające z tej umowy Zleceniobiorca wykonuje w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę – zwykle jest to siedziba Zleceniodawcy lub hale produkcyjne, serwisowe, magazynowe, jak również obiekty będące własnością Zleceniodawcy lub będące pod nadzorem Zleceniodawcy, a będące usytuowane poza nieruchomościami Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może zlecić część wykonywanych prac innym podmiotom pod warunkiem uzgodnienia tego ze Zleceniodawcą. Obie strony mają zarówno zadania, jak i obowiązki związane z wykonywanym zleceniem związane z prawidłowością, terminowością realizowanych obowiązków, minimalizacja kosztów oraz odpowiednia organizacja pracy w odniesieniu również do sposobu korzystania materiałów i urządzeń. więcej »

Zakres obowiązków Głównego Księgowego

Dokument do pobrania: Zakres obowiązków Głównego Księgowego

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega na złożeniu pisemnego wypowiedzenia. Umowa o pracę rozwiąże się po upływie ściśle określonego w prawie okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie może złożyć zarówno pracodawca jak i pracownik. Wypowiedzenie należy sporządzić w formie pisemnej. W przypadku gdy wypowiedzenie składa pracodawca oprócz informacji powyższych powinien on zawsze umieścić w jego treści informację o prawie odwołania się do sądu. Ponadto jeżeli pracodawca wypowiada umowę zawartą na czas nieokreślony powinien wskazać przyczynę wypowiedzenia. więcej »

Propozycje umożliwiające uniknięcie lub ograniczenie zwolnień

Pracodawca jest obowiązany skonsultować zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi u tego pracodawcy (art. 2 ust. 1 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.). Konsultacja, o której mowa powyżej, dotyczy w szczególności możliwości uniknięcia lub zmniejszenia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pracowniczych związanych z tym zwolnieniem, w tym zwłaszcza możliwości przekwalifikowania lub przeszkolenia zawodowego, a także uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. Propozycje zakładowej organizacji związkowej umożliwiające uniknięcie lub ograniczenie rozmiaru zwolnień grupowych stanowi możliwość wpływu na decyzję pracodawcy w przedmiocie zwolnień grupowych. więcej »

Umowa o praktyki absolwenckie

Praktyki absolwenckie mają za zadanie pomóc osobom kończącym naukę zdobyć doświadczenie w pracy. Umowa o praktyki absolwenckie uzasadnia obecności w firmie absolwenta, który nie jest ani studentem ani pracownikiem. Dzięki wprowadzeniu nowej kategorii umowy cywilno-prawnej Państwowa Inspekcja Pracy nie może zarzucić pracodawcy, że zatrudnia kogoś na czarno. Ponieważ umowa o praktykę nie będzie umową o pracę, absolwent i pracodawca będą mogli umawiać się niemal dowolnie. więcej »
Page 1 of 3123