Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

Wniosek o bezprzetargowe nabycie nieruchomości

Nieruchomość jest zbywana bez przetargu w ściśle określonych ustawowo przypadkach. W świetle przepisów wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym może złożyć  przedstawiciel (reprezentant, pełnomocnik) stowarzyszenia (fundacji, organizacji) prowadzący działalność charytatywną. więcej »

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Wniosek o odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości składa się w przypadku gdy została ona przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej. Jeśli taka zmiana przeznaczenia będzie miała miejsce, były właściciel działki lub jego spadkobiercy muszą zostać o tym poinformowani. Obowiązek powiadomienia spoczywa na staroście (jeśli działka przeszła na własność skarbu państwa) albo na organie wykonawczym gminy, powiatu lub województwa (jeśli przeszła na własność tych jednostek). Od dnia otrzymania zawiadomienia były właściciel lub jego spadkobierca ma trzy miesiące na złożenie do starosty wniosku o zwrot nieruchomości. Jeżeli właściciel spóźni się ze złożeniem wniosku choć jeden dzień, wówczas uprawnienie do zwrotu działki wygaśnie i będzie ona mogła być wykorzystana na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości można też żądać, jeśli cel określony w decyzji wywłaszczeniowej nie jest realizowany. więcej »

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Wniosek o wykup lokalu mieszkaniowego (komunalnego) znajdującego się na zasobach miasta, składa najemca lokalu. Wniosek zwolniony jest od opłat. Szczegółowy tryb postępowania oraz wykaz niezbędnych dokumentów stanowiących załączniki do ww. wniosku określa Burmistrz Miasta w corocznie wydawanym rozporządzeniu. Organ na rozpatrzenie sprawy ma 6 miesięcy od chwili złożenia wniosku. Osoby ubiegające się o wykup lokalu mieszkalnego:
  • ponoszą koszty wyceny lokalu przez rzeczoznawcę majątkowego, koszty notarialne i sądowe,
  • składają pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że nie posiadają tytułu własności do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim prawie, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego lub udziału w takim prawie oraz budynku mieszkalnego w trakcie budowy,
  • składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na obciążenie lokalu hipoteką celem zabezpieczenia wierzytelności z tytułu obowiązku zwrotu udzielonej przez Miasto bonifikaty od ceny lokalu oraz ceny gruntu lub pierwszej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.
więcej »

Wniosek o stwierdzenie uprawnień do zajmowania lokalu mieszkalnego

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych z późniejszymi zmianami (tekst jednolity tej ustawy został opublikowany w 2003 r. w Dzienniku Ustaw nr 119, poz. 1116) z chwilą śmierci jednego z małżonków – spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek, który nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć wniosek, co umożliwi przyjęcie go w poczet członków Spółdzielni. Pamiętać jednak należy, że niedotrzymanie jednorocznego terminu na złożenie deklaracji przystąpienia do Spółdzielni, może spowodować wyznaczenie przez Spółdzielnię dodatkowego 6-ciomiesięcznego terminu na dopełnienie powyższych formalności, a po jego bezskutecznym upływie podjęcie uchwały o wygaśnięciu prawa do tego lokalu, czego konsekwencją może być skierowanie do Sądu wniosku o eksmisję z zajmowanego bez tytułu prawnego lokalu mieszkalnego. więcej »

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku

Wniosek o nadanie numeru porządkowego budynku zawierający imię i nazwisko wnioskodawcy oraz określenie przedmiotu wniosku: budynek nowowybudowany, będący w trakcie budowy, prognozowanego do wybudowania. Wniosek składa się do urzędu gminy właściwego dla położenia nieruchomości. Wniosek zwolniony od opłat. Organ wydaje numer porządkowy w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. więcej »
Page 1 of 212