Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Umowy

Wypowiedzenie umowy dzierżawy mieszkania

Jeżeli umowa nie ustala innego okresu wypowiedzenia to stosuje się przepis Ustawy o ochronie lokatorów. Przy wypowiedzeniu z zachowaniem okresu wypowiedzenia Wydzierżawiający nie musi podawać powodów wypowiedzenia dzierżawy. Wypowiedzenie należy dostarczyć drugiej stronie na piśmie za potwierdzeniem odbioru. więcej »

Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności lokalu mieszkalnego

Umowa dotyczy sytuacji, kiedy wykonawca zobowiązuje się do budowy lokalu i przeniesienia jego własności na rzecz Zamawiającego. Umowa określa, w co będzie wyposażony wybudowany lokal i jaka będzie jego cena. Uwzględniony został również sposób zapłaty oraz kary umowne w sytuacji wypowiedzenia umowy. więcej »

Umowa o roboty budowlane

Jest to umowa dwustronna, w której Wykonawca zobowiązuje się do realizacji obiektu zgodnie z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej. Natomiast Inwestor zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji. W jego zakresie jest również dostarczenie projektu, przekazanie terenu pod budowę, oddanie obiektu, zapłata dla Wykonawcy. Szczegółowe przepisy reguluje kodeks cywilny w art. od 647 do 658. więcej »

Umowa najmu lokalu użytkowego na czas nieokreślony

Umowa najmu lokalu użytkowego jest umową cywilną zawieraną między najemcą a wynajmującym. W ramach umowy wynajmujący zobowiązuje się się oddać najemcy lokal użytkowy do używania przez czas nieokreślony. W zamian za to najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz określony w umowie. Istotne jest jasne określenie sposobu używania lokalu przez najemcę, a także określenie praw i obowiązków obu stron umowy. Umowa określa termin, w jakim najemca zobowiązuje się zapłacić czynsz. Ponadto umowa zastrzega odsetki za zwłokę w płatności czynszu. Należy jasno określić co jest zawarte w stawce czynszu i jakie dodatkowe opłaty poniesie najemca w trakcie użytkowania lokalu. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, gdy:
  • najemca zwleka z zapłatą czynszu
  • najemca korzysta z lokalu w sposób niezgodny z umową lub naraża lokal na zniszczenie.
więcej »

Umowa najmu mieszkania

Wynajmujący zobowiązuje się do oddania w używanie Najemcy przez określony czas oraz za określoną opłatą mieszkania. Najemca zobowiązuje się przestrzegać zasad zawartych w umowie. więcej »
Page 1 of 212