Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Handlowe

Kontrakt importowy

Do zawieranych umów kupna sprzedaży z kontrahentem zagranicznym należ zawrzeć również kontrakt importowy. Zawiera on specyfikację transakcji, warunki dostawy, cenę jednostkową, ilość, etc. więcej »

Kontrakt eksportowy

W celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży z podmiotami zagranicznymi, przedsiębiorcy zawierają kontrakt eksportowy. Dla celów dowodów jak i pewności obrotu jest on sporządzany na piśmie. więcej »

Reklamacja obuwia

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 96, poz. 959 ze zm.) o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, w przypadku zaistnienia niezgodności towaru z umową, konsument ma prawo złożyć na ręce sprzedawcy reklamację oraz określić swoje żądanie. W reklamacji konsument może domagać się bezpłatnej naprawy lub też bezpłatnej wymiany wadliwego towaru. więcej »

Reklamacja usługi turystycznej

Reklamację składa się na piśmie. W ramach dochodzenia swych roszczeń za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez organizatora turystyki lub jego przedstawiciela, klient ma prawo przede wszystkim do:
  • żądania spełnienia świadczenia zastępczego; lub
  • zwrotu poniesionych kosztów (cena imprezy bez żadnych potrąceń oraz inne udokumentowane wydatki generowane brakiem właściwej usługi, którą zamówił klient np.: koszty powrotu, koszty pobytu w oczekiwaniu na powrót itd.);
  • odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania umów – to roszczenie zostaje wyeliminowane w przypadku niemożności spełnienia świadczenia zastępczego z uwagi na siłę wyższą lub działanie osób trzecich niebędących realizatorami usługi.
więcej »

Umowa upoważniająca do wystawiania faktur przez nabywcę

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz. U. nr 212, poz. 1337), od 1 grudnia 2008 r. możliwe jest wystawianie faktur VAT przez nabywców towarów i usług od podatnika VAT czynnego po spełnieniu następujących warunków: 1.      nabywca towarów i usług musi być podatnikiem VAT zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny, 2.      nabywca musi mieć zawartą z dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi odpowiednią umowę, upoważniającą go do wystawiania faktur (faktur korygujących, duplikatów) w imieniu i na rachunek dokonującego dostawy lub usługodawcy. Podatnicy, którzy zdecydowali się na zawarcie powyższej umowy są zobligowani do dostarczenia pisemnej informacji o zawarciu tej umowy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym dla obu stron umowy, w terminie 14 dni od jej zawarcia. więcej »
Page 1 of 612345...Last »