Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

WNIOSEK o wypłatę wynagrodzeń w trybie art. 81 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Pobierz dokument: WNIOSEK o wypłatę wynagrodzeń w trybie art. 81 § 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wniosek o udzielenie upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników

Wniosek o udzielenie upoważnienia do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników można złożyć w każdym terminie. W postępowaniu biorą udział wspólnicy występujący z żądaniem oraz spółka – jako uczestnik postępowania. W przypadku uwzględnienia wniosku żądających, sąd wydaje postanowienie, w którym upoważnia wspólników – wnioskodawców, wszystkich łącznie, do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia, wskazuje porządek obrad tego zgromadzenia oraz wyznacza przewodniczącego zgromadzenia. Postanowienie zapada wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, że pomimo żądania złożonego zarządowi, zarząd nie zwołał zgromadzenia w ciągu 2 tygodni. Dla uzyskania uprawnienia do zwołania zgromadzenia nie jest istotne, że zgromadzenie faktycznie się nie odbyło. więcej »

Wniosek wierzyciela o wydanie europejskiego tytułu egzekucyjnego

Europejski tytuł egzekucyjny to zaświadczenie towarzyszące orzeczeniu, ugodzie sądowej lub dokumentowi urzędowemu, zapewniające swobodny przepływ takiego orzeczenia, ugody lub dokumentu w Unii Europejskiej. Potrzebny jest do wykonania w państwie członkowskim prawomocnego orzeczenia, ugody wydanej przez sąd krajowy. Europejski tytuł egzekucyjny można uzyskać w odniesieniu do orzeczeń wydanych po dniu 21 stycznia 2005r, a w przypadku Bułgarii i Rumunii po dniu 1 stycznia 2007r. Wniosek należy złożyć we właściwym organie w państwie członkowskim wydania. więcej »

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej

Każdy ma prawo zwrócić się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta. Dotyczy wyłącznie danych przed przekazaniem bazy przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Sprawę może załatwić również pełnomocnik strony. Za wydanie zaświadczenia pobierana jest opłata w wysokości 17 zł. więcej »

Wezwanie do zapłaty

Jest to wezwanie do zapłaty, w którym powiadamiamy dłużnika, że w przypadku braku zapłaty w wyznaczonym terminie sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Dopuszczalne jest wysłanie kilku wezwań do zapłaty i dopiero ostateczne zatytułować jako przedsądowe, co ma podkreślić konsekwencje, które spotkają dłużnika w przypadku braku zastosowania się do treści żądania. więcej »
Page 1 of 212