Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Oświadczenia

Zgłoszenie zmiany adresu członka zarządu

Zgłoszeniu do rejestru podlegają wszelkie zmiany danych zgłoszonych we wpisie pierwotnym, czyli: zmiana adresu firmy bądź członka zarządu, przedmiotu działalności, składu zarządu, rady nadzorczej (komisji rewizyjnej – jeśli została powołana). więcej »

Zwołanie zgromadzenia wspólników

W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce zgromadzenia wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany umowy spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Reguły te służą zapewnieniu wspólnikom odpowiedniego czasu na przygotowanie się do udziału w zgromadzenia oraz umożliwienie im podjęcia decyzji o udziale w obradach. więcej »

Oświadczenie o odwołaniu prokury

W celu odwołania prokury mocodawca musi złożyć oświadczenia woli. Przepisy nie wymagają szczególnej formy, jednakże ze względu na bezpieczeństwo obrotu lub dla celów dowodowych należały złożyć oświadczenie o odwołaniu prokury na piśmie. Zgodnie z art. 208 par. 7 kodeksu spółek handlowych umocowanie do odwołania prokury w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością posiada każdy z członków zarządu spółki. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek zgłoszenia odwołania prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego celem jej wykreślenia. więcej »

Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka

Osoby zobowiązane do złożenia oświadczenia majątkowego, muszą przedstawić informacje o prowadzonej działalności gospodarczej w odniesieniu do bliższej i dalszej rodziny: małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwa jeśli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powołania lub objęcia funkcji. Natomiast w wypadku, gdy małżonek podejmuje taką działalność w trakcie trwania funkcji publicznej lub gdy zmianie podlega jej charakter, oświadczenie złożyć należy niezwłocznie po zaistnieniu przesłanek. więcej »