Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Ogłoszenia

Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu spółki oraz zgoda komplementariuszy na zmianę statutu

Zgodnie z art. 140 § 1 ksh, prawo do prowadzenia bieżących spraw spółki komandytowej mają wyłącznie komplementariusze. Wszelkie zmiany w statucie spółki wymagają uchwały walnego zgromadzenia i spisania z niej protokołu. więcej »

Uchwała wspólników spółki w sprawie rozporządzenia zyskiem spółki

Zgodnie z art.231 § 1 pkt 1 i § 2 ksh. gdy spółka osiągnie zysk wspólnicy w drodze uchwały mogą a ) podzielić czysty zysk na rzecz wspólników, b) rozporządzić zyskiem, nie na rzecz wspólników lecz rozdysponować inaczej np. na fundusz zapasowy, rezerwowy. c) kombinacja pkt.a i pkt.b więcej »

Żądanie zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia przez wspólników mniejszościowych

Dla zapewnienia wspólnikom wpływu na działalność spółki, w szczególności na skład jej organów, kodeks spółek handlowych zastrzega dla udziałowców prawo żądania zwołania zgromadzenia, zabezpieczone możliwością odwołania się do sądu (art. 236 i 237 kodeksu spółek handlowych). Wspólnik reprezentujący wymaganą liczbę udziałów może domagać się zwołania zgromadzenia. Prawo żądania zwołania zgromadzenia przysługuje wspólnikowi lub wspólnikom, którzy reprezentują łącznie co najmniej 10 proc. kapitału zakładowego spółki. Umowa spółki może przyznać to uprawnienie także wspólnikom reprezentującym mniejszą część kapitału. Jeśli zarząd nie podporządkuje się żądaniu, wspólnicy mają prawo do dalszych działań przed sądem rejestrowym. więcej »

Ustanowienie i udzielenie prokury samoistnej

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa udzielanego przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS lub ewidencji działalności gospodarczej. Prokurentem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. więcej »

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o rozwiązaniu spółki

Ogłoszenie o rozwiązaniu spółki składają osoby upoważnione wg. statutu spółki. Ogłoszenia wraz z wnioskiem o jego publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz dowodem uiszczenia opłaty należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Ogłoszeń do MSiG, mieszczącym się w sądach rejonowych posiadających wydziały gospodarczo-rejestrowe KRS. więcej »