Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Biznes / Informacje

Informacja o niewłaściwym wystawianiu faktur

Kontrahent otrzymujący faktury z błędem bądź odbiegające od przyjętej formy dokumentu, może zwrócić się do sprzedawcy z informacją o niewłaściwym sposobie wystawiania faktur. Zwrócenie uwagi na błąd przyczyni się do niewystawiania szeregu not korygujących i korekt faktur. więcej »

Zawiadomienie o ustanowieniu prawa do zastawu na udziałach spółki

Do ustanowienia zastawu na udziale w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zastosowanie ma art. 187 k.s.h. Przepis ten wprowadza obowiązek zawiadomienia spółki o przejściu zastawu na inną osobę, jak również o ustanowieniu zastawu lub użytkowania wieczystego na udziale. Zawiadomienie spółki powinno być dokonane przez strony umowy o przeniesienie udziału, lub też umowy o ustanowienie zastawu lub użytkowania na udziale. Nie jest skuteczne zawiadomienie spółki przez osobę nie będącą uczestnikiem wskazanych w przepisie czynności prawnych. więcej »

Zawiadomienie spółki zależnej o powstaniu stosunku dominacji

Spółka dominująca ma obowiązek zawiadomić spółkę kapitałową zależną o powstaniu stosunku dominacji w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego stosunku, pod rygorem zawieszenia wykonywania prawa głosu z akcji albo udziałów spółki dominującej reprezentujących więcej niż 33% kapitału zakładowego spółki zależnej. Niewykonanie powyższego obowiązku powoduje, że uchwały zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia są nieważne, chyba że spełniają wymogi kworum oraz większości głosów bez uwzględnienia głosów nieważnych. więcej »

Informacje o spisie z natury wobec likwidacji działalności gospodarczej

W razie likwidacji działalności gospodarczej (indywidualnej oraz w spółce nie posiadającej osobowości prawnej) konieczne jest sporządzenie spisu z natury. Dla celów podatku dochodowego spis z natury różni się od spisu standardowego tym, że należy ująć w nim wyposażenie nie wpisane do ewidencji, czy wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (szczegóły na poprzednich stronach niniejszej publikacji). Konieczne jest jednak sporządzenie odrębnego, drugiego spisu z natury – na potrzeby podatku VAT. Spis ten służy naliczeniu podatku VAT od remanentu likwidacyjnego, w związku z jego przekazaniem z likwidowanego przedsiębiorstwa na cele prywatne, osobiste.

więcej »

Informacja o zawiązaniu spółki cywilnej

Po zawarciu umowy spółki cywilnej, wspólnicy muszą dokonać szeregu czynności związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności należy podjąć szereg działań w urzędzie gminy, urzędzie skarbowym, ZUS oraz Urzędzie Statystycznym. Informacja ww. jest niezbędna gdyż spółka cywilna nie podlega wpisowi do KRS. więcej »
Page 1 of 212