Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Zawiadomienia

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy artystycznej

Przed zorganizowaniem imprezy artystycznej, rozrywkowej na terenie gminy, gdzie ma się odbyć zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.) – Rozdział 4 Organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych, należy złożyć zawiadomieni, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem imprezy. Zawiadomienie należy skierować do Prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce odbywania się imprezy. Pismo nie podlega opłacie. Decyzję urząd wydaje niezwłocznie, chyba że jest to decyzja negatywna, w takim przypadku powinna być ona doręczona organizatorowi w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy. więcej »

Powiadomienie o zaległościach płatniczych właściciela komunalnego

Powiadomienie wysyłane do dłużnika z informacją o wysokości zaległości. Dla późniejszych ewentualnych celów dowodowych przy dochodzeniu roszczeń na drodze sądowej, pismo należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W piśmie należy określić termin zwrotu oraz kwotę zaległości. więcej »

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót. Przedtem jednak inwestor musi dysponować wydaną decyzją o pozwolenie na budowę.

więcej »

Likwidacja działalności gospodarczej

Zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej wiąże się z podobnymi formalnościami jak jej rozpoczęcie. Przedsiębiorca musi więc kolejno wyrejestrować się w:
  • organie ewidencyjnym,
  • urzędzie skarbowym,
  • statystycznym,
  • Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzja o podjęciu likwidacji działalności gospodarczej nakłada na osobę fizyczną będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) obowiązek powiadomienia o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu. W zakresie likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podatnik zobowiązany jest do zawiadomienia o tym fakcie naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Przy czym przyjmuje się, iż jeżeli podatnik do 20. dnia stycznia roku podatkowego nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, to nadal prowadzi działalność opodatkowaną w takiej samej formie. więcej »