Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

Wniosek o przyznanie lokalu mieszkalnego socjalnego w zasobach komunalnych

Podstawą prawna do złożenia wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego socjalnego w zasobach komunalnych jest ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 31 poz.266 ze zm.) oraz odpowiednia uchwała Rady Miasta (gminy) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Do wniosku należy załączyć:
 1. Dokumenty potwierdzające wysokość średniego miesięcznego dochodu brutto uzyskiwanego ze wszystkich źródeł w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku (dot. wynagrodzenia za pracę, renty, emerytury, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych z pomocy społecznej, z tytułu prac dorywczych i zleconych oraz innych źródeł). Dochody muszą przedłożyć wszystkie dorosłe osoby zabiegające o lokal z zasobu komunalnego wraz z wnioskodawcą. W przypadku braku uzyskiwania dochodów należy przedłożyć zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu i pobieraniu lub braku pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
 2. Kopia umowy najmu (podnajmu) mieszkania lub kwatery – oryginał umowy do wglądu.
 3. Kopia aktu notarialnego potwierdzającego stan prawny lokalu i jego powierzchnię lub inne zaświadczenie potwierdzające te dane (w przypadku zamieszkiwania z rodzicami i braku możliwości potwierdzenia danych dotyczących powierzchni mieszkalnej i użytkowej zajmowanego lokalu przez administratora budynku lub właściciela) – oryginał aktu notarialnego do wglądu.
 4. Kopia decyzji o wymeldowaniu (w przypadku braku możliwości potwierdzenia tego faktu we wniosku) – oryginał decyzji do wglądu.
 5. Zaświadczenie potwierdzające okres pobytu oraz rok opuszczenia Domu Dziecka (dotyczy wychowanków).
 6. Zaświadczenia o stanie zdrowia (w przypadku gdy wnioskodawca lub członkowie jego rodziny mają chorobę nowotworową, poruszają się na wózku inwalidzkim, wychowują dzieci z porażeniem mózgowym).
 7. Kopia wyroku rozwodowego oraz sądowy lub notarialny akt mówiący o zniesieniu wspólności majątkowej (jeśli dotyczy) – oryginał orzeczenia sądowego do wglądu.
więcej »

Wniosek o nadanie uprawnień na pilota wycieczek

Wniosek o nadanie uprawnień dla pilota składa się po zdaniu egzaminu. Pismo należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego właściwego według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek powinien zawierać:
 • imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
 • imiona rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • miejsce zamieszkania oraz adres do korespondencji,
 • wskazanie rodzaju i zakresu uprawnień, o które ubiega się wnioskodawca.
 • kopię świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu, lub odpis tego świadectwa lub dyplomu;
 • 3 fotografie w formacie 3 cm × 4 cm;
 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek;
 • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i w zakresie określonych przepisami o badaniach lekarskich pracowników;
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek.
więcej »

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego dla pilota wycieczek

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu z języka obcego dla pilota wycieczek zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 4 marca 2011r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60, poz. 302) składa się do Marszałka właściwego dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w przypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – do Marszałka Województwa wybranego przez te osoby. więcej »

Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Wniosek o odzyskanie wywłaszczonej nieruchomości składa się w przypadku gdy została ona przeznaczona na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej. Jeśli taka zmiana przeznaczenia będzie miała miejsce, były właściciel działki lub jego spadkobiercy muszą zostać o tym poinformowani. Obowiązek powiadomienia spoczywa na staroście (jeśli działka przeszła na własność skarbu państwa) albo na organie wykonawczym gminy, powiatu lub województwa (jeśli przeszła na własność tych jednostek). Od dnia otrzymania zawiadomienia były właściciel lub jego spadkobierca ma trzy miesiące na złożenie do starosty wniosku o zwrot nieruchomości. Jeżeli właściciel spóźni się ze złożeniem wniosku choć jeden dzień, wówczas uprawnienie do zwrotu działki wygaśnie i będzie ona mogła być wykorzystana na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu. Zwrotu wywłaszczonej nieruchomości można też żądać, jeśli cel określony w decyzji wywłaszczeniowej nie jest realizowany. więcej »

Wniosek o zarejestrowanie łodzi do amatorskiego połowu ryb

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity – Dz. U. Nr 66, poz. 750 ze zm.) oraz § 17 i 18 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 ze zm.) można wnieść wniosek do Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa o zarejestrowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. Rejestracja sprzętu nie podlega opłacie skarbowej. Rejestracji sprzętu pływającego dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu. Sprzęt pływający służący do połowu ryb, znakuje się go w sposób trwały i widoczny numerami rejestracyjnymi umieszczonymi na zewnętrznych płaszczyznach obu burt; litery i cyfry numeru rejestracyjnego powinny mieć nie mniej niż 10 cm wysokości i 1 cm grubości. więcej »
Page 2 of 512345