Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Kategoria: Administracyjne / Wnioski

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu

Spór o właściwość w postępowaniu administracyjnym powstaje w momencie, gdy dwa lub większa liczba organów uważa się za właściwe do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu w procedurze wewnętrznej mogą złożyć zainteresowane strony bądź organy pozostające w sporze. Rozstrzygnięcie sporu nie podlega środkom odwoławczym ani skargom. więcej »

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Obowiązki związane z zameldowaniem określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. więcej »

Wniosek o wydanie poświadczonej kserokopii ankiety personalnej

Do wydania poświadczonej kserokopii ankiety personalnej niezbędne jest złożenie wniosku oraz przedstawienie dowodu osobistego osoby, której dotyczyć ma ankieta personalna. W przypadku niemożności stawienia się osoby zainteresowanej, wniosek może złożyć osoba postronna pod warunkiem przedłożenia dowodu osobistego własnego jak i zainteresowanego. Urząd ma 7 dnia na wydanie kserokopii. Za złożenie wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł oraz za każdą stronę poświadczoną dokumentu 3zł. więcej »

Wniosek o wydanie aktualnego identyfikatora pilota wycieczek

Piloci wycieczek posługujący się identyfikatorem a chcące dokonać zmian w swoim dotychczasowym identyfikatorze (np. zmiana nazwiska, dopisanie języka obcego, etc.) powinni złożyć wniosek o wydanie aktualnego identyfikatora dla pilota. Do wniosku należy dołączyć:
  • 1 fotografię (dla każdego rodzaju uprawnień),
  • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i zakresie określonym przepisami o badaniach lekarskich pracowników,
  • opłatę skarbową.
więcej »

Wniosek o wpisanie języka obcego do legitymacji pilota wycieczek

Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, w razie pozytywnego zdania egzaminy z języka obcego mogą złożyć wniosek o wpisanie języka obcego do legitymacji pilota wycieczek Piloci, którzy nie legitymują się odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych, mogą zdawać egzamin ze znajomości języka obcego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Marszałka Województwa. więcej »
Page 1 of 512345