Od decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta. Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji w Wydziale Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta. Wniesienie odwołania nie podlega opłacie. więcej »