Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Szukaj pisma

Wniosek o umorzenie niezapłaconych składek

Na podstawie zmiany ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609 ze zm.), matki, które w trakcie przebywania na zasiłku macierzyńskim lub urlopie wychowawczym prowadziły jednocześnie działalność gospodarczą w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 sierpnia 2010 r. mogą składać wnioski o umorzenie niezapłaconych składek na fundusz pracy i ubezpieczenie społeczne. Wnioski można składać do 1 września 2013r. więcej »

Wniosek o układ ratalny

Podatnicy mający problemy finansowe, zgodnie z art. 29 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 137, poz. 887 ze zm.) mogą zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o układ ratalny. Należy pamiętać, że rozłożenie na raty dotyczy należności, które są finansowane przez płatnika. więcej »

Prośba o weryfikację składek na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym

W momencie gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przekazał składek na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym, bądź błędnie przekazał kwoty składek, każdy zainteresowany na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667, z późn. zm.) może złożyć prośbę o weryfikację. więcej »

Odwołanie od decyzji ZUS o odmowie przyznania prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego

Odwołanie od decyzji wydanej przez ZUS przysługuje ubezpieczonemu, m.in. gdy uważa, że w niewłaściwy sposób zostały w niej zinterpretowane przepisy dotyczące prawa do zasiłku. W odwołaniu należy wskazać błędy w decyzji. więcej »

Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 141, poz. 1365), ZUS może umorzyć należności z tytułu składek, pod warunkiem, że zobowiązany wykaże iż ze względy na sytuację rodzinno-bytową nie jest w stanie ponieść nałożonych zobowiązań. więcej »
Page 1 of 212