Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Szukaj pisma

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, należy złożyć gdy dziecko ukończyło 18 lat lub gdy o zasiłek rodzinny wnioskuje osoba ucząca się. Dokument należy przedłożyć w Ośrodku Opieki Społecznej w celu uzyskania zasiłku. więcej »

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy składa zainteresowany na podstawie zaświadczenia członków rodziny o wysokości składek poniesionych na ubezpieczenie zdrowotne w poprzednim roku. Obowiązkowi składania oświadczenia nie podlegają osoby, które uzyskały prawo do zasiłku rodzinnego przed dniem 01.01.2012r. Zaświadczenie jest potrzebne min. w sytuacji gdy staramy się o zasiłek rodzinny z Ośrodka Opieki Społecznej. więcej »

Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu

Spór o właściwość w postępowaniu administracyjnym powstaje w momencie, gdy dwa lub większa liczba organów uważa się za właściwe do rozstrzygnięcia danej sprawy administracyjnej. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu w procedurze wewnętrznej mogą złożyć zainteresowane strony bądź organy pozostające w sporze. Rozstrzygnięcie sporu nie podlega środkom odwoławczym ani skargom. więcej »

Wniosek o zameldowanie na pobyt stały

Obowiązki związane z zameldowaniem określa ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 ze zm.). Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu. więcej »

Wniosek o wydanie poświadczonej kserokopii ankiety personalnej

Do wydania poświadczonej kserokopii ankiety personalnej niezbędne jest złożenie wniosku oraz przedstawienie dowodu osobistego osoby, której dotyczyć ma ankieta personalna. W przypadku niemożności stawienia się osoby zainteresowanej, wniosek może złożyć osoba postronna pod warunkiem przedłożenia dowodu osobistego własnego jak i zainteresowanego. Urząd ma 7 dnia na wydanie kserokopii. Za złożenie wniosku pobiera się opłatę skarbową w wysokości 5 zł oraz za każdą stronę poświadczoną dokumentu 3zł. więcej »
Page 1 of 812345...Last »