Szukaj instytucji / firmy prawnej
OK
Szukaj pisma
OK

Szukaj pisma

Pozew o zapłatę odszkodowania

Zgodnie z art. art. 415 kodeksu cywilnego każdy kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Osoba poszkodowana ma roszczenie o naprawienie (usunięcie skutków) szkody w tym celu może złożyć pozew o zapłatę odszkodowania. więcej »

Odwołanie od decyzji prezesa KRUS

Odwołanie do sądu od decyzji prezesa KRUS należy złożyć na piśmie, za pośrednictwem oddziału rejonowego KRUS, który wydał decyzję. Pismo należy umotywować oraz załączyć dokumenty potwierdzające stan faktyczny. więcej »

Wstąpienie rzecznika konsumentów do procesu

Na podstawie art. 63³ kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) w sprawach o ochronę interesów konsumentów powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów może wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. W powyższych sprawach, w stosunku do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów stosuje się przepisy o prokuratorze. Rzecznik działa w imieniu własnym jako strona procesowa. więcej »

Pozew o wyłączenie wspólnika spółki komandytowej

Wyłączenie wspólnika w spółce osobowej (spółka jawna, komandytowa, partnerska) może nastąpić na żądanie pozostałych wspólników zgłoszone w powództwie skierowanym do sądu. Powództwo winno wskazywać z jakich przyczyn dany wspólnik nie powinien już pozostawać w spółce. więcej »

Pozew o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia sprzecznej z prawem

Uchwała walnego zgromadzenia spółki akcyjnej sprzeczna ze statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko spółce powództwa o uchylenie uchwały. Powództwo należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. W przypadku spółki publicznej termin do wniesienia powództwa wynosi miesiąc od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. więcej »
Page 1 of 612345...Last »