Pozew cywilny w postępowaniu karnym (inaczej pozew adhezyjny) może wnieść pokrzywdzony lub prokurator. Powództwo wnosi się w celu dochodzenia roszczenia majątkowego wynikającego z przestępstwa. Właściwym miejscowo do złożenia pozwu jest sąd, w którym toczy się już postępowanie. W pozwie pokrzywdzony powinien udowodnić okoliczności, na których opiera swoje roszczenie. Pozew cywilny jest zwolniony od kosztów sądowych związanych z wytoczeniem powództwa cywilnego. Dopiero sąd w wyroku ustali odpowiedzialność za koszty, w przypadku oddalenia powództwa koszty poniesie powód, natomiast w sytuacji uwzględnienia powództwa kosztami zastanie obciążony pozwany. Dokument do pobrania: Pozew cywilny pokrzywdzonego
Informacje zawarte na stronie www.jurysdyk.pl mają charakter wyłącznie informacyjny. Jurysdyk.pl nie świadczy usług prawniczych oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do zamieszczonych na stronie informacji czy posłużenia się zamieszczonymi na stronie propozycjami, a ich treść nie może być podstawą do wysuwania jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Jurysdyk.pl